Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden bij de uitvoering van organisatieadviesopdrachten en / of coachingstrajecten en / of trainingsopdrachten ten behoeve van opdrachtgever door PEER Professional Excellence

1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.2. Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW, waarbij de ene partij, PEER Professional Excellence (de opdrachtnemer), zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt om ten behoeve van de organisatie van de opdrachtgever organisatieadvieswerkzaamheden, training of coaching te (doen) verrichten. De overeenkomst van opdracht wordt schriftelijk vastgelegd en bevat (onder meer) een beschrijving van de te verrichten werkzaamheden.
1.3. Organisatieadviesopdracht: de opdracht tot het, ten behoeve van een opdrachtgever, leveren van een bijdrage aan het vaststellen, analyseren en oplossen van vraagstukken van bestuur, beleid, organiseren en functioneren, die zich binnen en/of met betrekking tot een organisatie en/of tussen organisaties voordoen.
1.4. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als wederpartij van PEER Professional Excellence een overeenkomst heeft gesloten tot het (doen) uitvoeren van een organisatieadviesopdracht.
1.5. Opdrachtnemer: PEER Professional Excellence dat als partij een overeenkomst met opdrachtgever heeft gesloten tot het (doen) uitvoeren van een organisatieadviesopdracht als bedoeld in 1.2.
1.6. Opdrachtuitvoerder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die namens PEER Professional Excellence belast is met de uitvoering van de opdracht.
1.7. Partijen: de opdrachtgever en PEER Professional Excellence.
1.8. Cursist: de natuurlijke persoon die als feitelijke deelnemer van een cursus/opleiding/training/intake/ assessment/coachingstraject is opgegeven en/of aangewezen is door de opdrachtgever.

2. Algemeen

2.1. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door PEER Professional Excellence.
2.2. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen die voor PEER Professional Excellence werkzaam zijn.
2.3. Alle handelingen die in het kader van een opdracht door opdrachtuitvoerders worden verricht, worden geacht handelingen door of namens PEER Professional Excellence te zijn.

3. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

3.1. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gedane aanbiedingen, werkzaamheden, offertes van PEER Professional Excellence en op alle overeenkomsten tot organisatieadviesopdracht strekkend tot het verrichten van werkzaamheden voor opdrachtgever met in begrip van alle daaruit voortvloeiende dan wel daarmee samenhangende overeenkomsten tussen PEER Professional Excellence en de opdrachtgever, respectievelijk hun rechtsopvolgers.
3.2. Van deze algemene voorwaarden kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.
3.3. Indien enig beding in deze algemene voorwaarden of in de overeenkomst nietig is, blijft de overeenkomst voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zo veel mogelijk benadert.
3.4. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes afkomstig van PEER Professional Excellence, alsmede op alle overeenkomsten tussen PEER Professional Excellence en opdrachtgevers betreffende het verzorgen van training en coaching, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen ‘opdracht’.
3.5. Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij zij door PEER Professional Excellence schriftelijk zijn aanvaard.

4. Uitgangspunten

4.1. PEER Professional Excellence staat in voor de integriteit van zijn handelen, dient ten opzichte van de opdracht en de opdrachtgever (des)kundig te handelen, dient zijn professionele en relationele onafhankelijkheid te waarborgen, vermijdt dat in de opdracht andere belangen dan die van de opdracht zelf een rol spelen en verplicht zich ertoe de opdrachtgever op zijn handelwijze aan te spreken indien deze zich niet als goed opdrachtgever gedraagt.
4.2. De opdrachtgever is oprecht in de voorgesprekken met PEER Professional Excellence over de concurrentie van andere organisatieadviesbureaus, de criteria die gelden voor selectie en de termijn waarbinnen de keuze valt.
4.3. De opdrachtgever staat in voor een verantwoord opdrachtenbeleid.
4.4. De opdrachtgever is zorgvuldig in het verstrekken van informatie die gevraagd en ongevraagd nodig is om de opdracht goed en doelmatig te kunnen uitvoeren.
4.5. De opdrachtgever stelt zich als een betrouwbare partner op door afspraken op tijd en volledig na te komen, inclusief het betalen van de facturen.

5. Totstandkoming overeenkomst van opdracht

5.1. De overeenkomst van opdracht komt tot stand op het moment dat de door partijen ondertekende overeenkomst van opdracht dan wel de opdrachtbevestiging en de op basis van wet- en regelgeving noodzakelijke gegevens en informatie door de opdrachtnemer zijn ontvangen.
5.2. De overeenkomst van opdracht is de schriftelijke wilsovereenstemming tussen de opdrachtgever en PEER Professional Excellence die daar waar van toepassing de volgende afspraken over de inhoud en uitvoeringsvoorwaarden van de opdracht bevat:

 • een omschrijving van de inhoud en begrenzing van de opdracht / trainingprogramma;
 • het beoogde doel van de opdracht / trainingprogramma;
 • (het deel van) de organisatie waarop de opdracht betrekking heeft;
 • wederzijdse organisatorische verhoudingen en gezamenlijke werkwijzen;
 • de beperkingen van de opdrachtuitvoering;
 • de keuze van de door PEER Professional Excellence in te zetten opdrachtuitvoerders en door de opdrachtgever in te zetten medewerkers alsmede de aanwijzing van een projectleider en contactpersonen;
 • de procedure(s) voor de beheersing van het adviesproces en / trainingprogramma;
 • de instanties, groepen of personen aan wie voorafgaand, tijdens en na de opdracht informatie dient te worden verschaft;
 • een indicatie van de tijdsduur die nodig is voor de uitvoering van de opdracht, de fasering van de tijdsduur en de wijze van handelen indien de werkelijke duur afwijkt van de indicatie;
 • de bepaling van de persoon of personen aan wie PEER Professional Excellence adviseert en aan wie en op welke wijze wordt gerapporteerd over het verloop van de opdracht / het trainingprogramma;
 • een kostenraming en de wijze van handelen indien de werkelijke kosten de raming overschrijden;
 • de honoreringsgrondslag en de wijze van facturering;
 • de handelwijze bij inschakeling van derden en de facturering daarvan;
 • (indien van toepassing) de eigendoms- en auteursrechten;
 • de nabespreking en evaluatie van de opdracht / het trainingprogramma;
 • de gewenste dan wel noodzakelijke nazorg in de organisatie dan wel voor deelnemers.

6. Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever

6.1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en informatie, waarvan PEER Professional Excellence aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig in de vorm en op de wijze als gevraagd aan PEER Professional Excellence worden verstrekt.
6.2. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan PEER Professional Excellence zijn verstrekt, heeft PEER Professional Excellence het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
6.3. Opdrachtgever is gehouden PEER Professional Excellence onverwijld te informeren over feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
6.4. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door of namens hem aan PEER Professional Excellence verstrekte gegevens en informatie.
6.5. Als PEER Professional Excellence daarom verzoekt, stelt de opdrachtgever kosteloos medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever ter beschikking, die bij de werkzaamheden van PEER Professional Excellence betrokken (zullen) zijn.
6.6. Als PEER Professional Excellence daarom verzoekt, stelt de opdrachtgever PEER Professional Excellence kosteloos een eigen werkruimte en de (kantoor)faciliteiten die overigens nodig zijn om op locatie een opdracht uit te kunnen voeren, ter beschikking.

7. Geheimhouding

7.1. PEER Professional Excellence neemt jegens derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken zorgvuldigheid en geheimhouding in acht van alle vertrouwelijke gegevens dan wel concurrentiegevoelige informatie van de opdrachtgever die hem in het kader van de opdracht ter kennis is gekomen, tenzij op PEER Professional Excellence een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking, PEER Professional Excellence zich voor de (tucht)rechter moet verdedigen, de opdrachtgever PEER Professional Excellence van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven of de informatie via openbare bronnen verkregen is. PEER Professional Excellence dient alle in het kader van de opdracht noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.
7.2. De opdrachtgever mag, zonder toestemming van PEER Professional Excellence, aan derden geen mededeling doen over de aanpak, de werkwijze, de inhoud van adviezen of opinies van PEER Professional Excellence, noch zijn rapportage of ander al dan niet schriftelijk materiaal ter beschikking stellen of anderszins openbaar maken, tenzij op opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust.

8. Intellectueel eigendom

8.1. Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software en overige producten van die geest die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht dan wel in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van PEER Professional Excellence, voor zover deze niet reeds aan derden toekomen. Openbaarmaking, verder gebruik of verdere verspreiding kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van PEER Professional Excellence onverminderd het bepaalde in 5.2.
8.2. De opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

9. Uitvoering van de opdracht

9.1. De opdracht wordt naar beste inzicht en vermogen alsmede naar de eisen van professionaliteit en goed opdrachtnemerschap uitgevoerd door of namens PEER Professional Excellence.
9.2. De verplichting als bedoeld in 9.1 heeft het karakter van één inspanningsverplichting, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd, tenzij PEER Professional Excellence en de opdrachtgever vóór het aanvaarden van de opdracht expliciet en schriftelijk overeenstemming bereiken over het te behalen resultaat en indien tussen partijen vaststaat dat de omschrijving van het te behalen resultaat slechts voor één uitleg vatbaar is en het resultaat objectief vaststelbaar is (resultaatverplichting). Indien de schriftelijke resultaatverplichting niet aan de voorgaande cumulatieve vereisten voldoet, komt aan de opdrachtgever geen beroep toe op de resultaatverplichting van PEER Professional Excellence. Hetzelfde geldt indien het resultaat buiten de invloed van PEER Professional Excellence om niet wordt bereikt.
9.3. PEER Professional Excellence kan na overleg met de opdrachtgever één of meer opdrachtuitvoerders vervangen. De wijziging mag de kwaliteit van de in het kader van de opdracht te verrichten werkzaamheden niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van opdrachtuitvoerders kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met PEER Professional Excellence plaatsvinden.
9.4. Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door PEER Professional Excellence geschiedt uitsluitend in onderling overleg.
9.5. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning en de kosten van de opdracht kunnen worden gewijzigd, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht dan wel de daaruit voortvloeiende organisatieadvieswerkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.
9.6. Indien tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering noodzakelijk wordt door toedoen van de opdrachtgever, dient PEER Professional Excellence de noodzakelijke aanpassingen aan te brengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien een dergelijke aanpassing leidt tot meerwerk, dient dit als een aanvullende opdracht door de opdrachtgever te worden bevestigd. Indien opdrachtgever na daartoe schriftelijk gemaand te zijn niet binnen veertien dagen tot bevestiging overgaat, is PEER Professional Excellence gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen zonder tot enige schadevergoeding jegens opdrachtgever gehouden te zijn.

10. Duur en afsluiting van de opdracht

10.1. De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van PEER Professional Excellence worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die PEER Professional Excellence verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. PEER Professional Excellence kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn. Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid, zijn daarom alleen fatale termijnen indien dat schriftelijk is overeengekomen.
10.2. In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. De opdrachtgever dient PEER Professional Excellence hierover binnen een termijn van dertig dagen na dagtekening van de eindafrekening te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

11. Annulering of wijziging van de opdracht door de opdrachtgever

11.1. De opdrachtgever heeft het recht de opdracht te annuleren per aangetekend schrijven.
11.2. Annulering of wijziging door de opdrachtgever kan tot 4 weken voor aanvang van de opdracht kosteloos geschieden.
11.3. Bij annulering of wijziging tot 4 weken voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever verplicht 50% van het offertebedrag te vergoeden.
11.4. Bij annulering of wijziging korter dan 1 week voor aanvang van de opdracht dient 75% van het offertebedrag te worden vergoed. De annuleringskosten worden berekend op het moment dat de opdracht een aanvang zou nemen.
11.5. In geval de opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de training de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de training deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

12. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

12.1. Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de overeenkomst van opdracht en eventuele latere additionele overeenkomsten. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt. PEER Professional Excellence dan wel de opdrachtgever mogen van de bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan de invloed van de beëindigende partij onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. PEER Professional Excellence behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever indien mogelijk en onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.
12.2. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surceance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander met behoud van rechten.

13. Honorarium

13.1. Indien voor organisatieadvieswerkzaamheden vormen van honorariumberekening worden gehanteerd anders dan de aan de opdracht bestede hoeveelheid arbeid en kosten of een honorarium in een vast bedrag, dient daarvan in de overeenkomst met de opdrachtgever een duidelijke omschrijving te worden opgenomen. PEER Professional Excellence dient zich er dan van te vergewissen dat hiermee het belang van de opdrachtgever is gediend en de eigen onafhankelijkheid blijft gewaarborgd.
13.2. Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de overeenkomst expliciet aangegeven, of daarin zijn begrepen de secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfkosten en andere opdrachtgebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend mits hierover expliciete en schriftelijke afspraken zijn gemaakt. Een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en kosten die PEER Professional Excellence noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, wordt doorberekend. In het honorarium zijn geen rentekosten opgenomen, tenzij in de overeenkomst anders is aangegeven.
13.3. Het honorarium van PEER Professional Excellence, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de organisatieadvieswerkzaamheden aan de opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij de opdrachtgever en PEER Professional Excellence hierover andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door de opdrachtgever aan PEER Professional Excellence verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.
13.4. Indien de opdrachtgever een controle wenst van een registeraccountant op de declaratie van PEER Professional Excellence, dan zal daaraan medewerking worden verleend. De kosten van een dergelijke controle zijn voor rekening van de opdrachtgever.

14. Betalingsvoorwaarden

14.1. Betaling door de opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan dertig dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden door middel van overmaking ten gunste van een door PEER Professional Excellence aan te wijzen bankrekening.
14.2. Indien de opdrachtgever niet binnen dertig dagen na factuurdatum heeft betaald, is PEER Professional Excellence gerechtigd, nadat hij de opdrachtgever ten minste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van PEER Professional Excellence, vanaf de vervaldag de opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
14.3. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die PEER Professional Excellence maakt als gevolg van de niet-nakoming door de opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de opdrachtgever.
14.4. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de opdrachtgever naar het oordeel van PEER Professional Excellence daartoe aanleiding geeft, is PEER Professional Excellence gerechtigd van de opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door PEER Professional Excellence te bepalen vorm. Indien de opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is PEER Professional Excellence gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen de opdrachtgever aan PEER Professional Excellence uit welke hoofde ook verschuldigd is direct opeisbaar.
14.5. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de organisatieadvieswerkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag ongeacht de tenaamstelling van de declaratie.

15. Klachten

15.1. Een klacht over verrichte werkzaamheden of een factuurbedrag dient binnen dertig dagen na verzending van de stukken of de informatie waarover de opdrachtgever klaagt, dan wel, indien opdrachtgever aantoont dat hij de tekortkoming redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken binnen dertig dagen na ontdekking van de tekortkoming, schriftelijk aan PEER Professional Excellence kenbaar te worden gemaakt. Overschrijding van deze termijn leidt tot verval van alle aanspraken.
15.2. Een klacht schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op, tenzij en voor zover PEER Professional Excellence aan opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat het de klacht gegrond acht.
15.3. In geval van een terechte klacht heeft PEER Professional Excellence de keuze tussen aanpassing van het factuurbedrag, het kosteloos verbeteren of het opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden dan wel het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht.

16. Aansprakelijkheid

16.1. PEER Professional Excellence is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door PEER Professional Excellence van de zorgvuldigheid, de (des)kundigheid dan wel de professionaliteit waarop in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.
16.2. PEER Professional Excellence is niet aansprakelijk voor schade welke is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door Aaaaa geleverde diensten, ook indien deze schade is ontstaan door toedoen van door Aaaaa bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden.
16.3. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat PEER Professional Excellence voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen.
16.4. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.
16.5. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.
16.6. Opdrachtgever vrijwaart PEER Professional Excellence voor aanspraken van derden.
16.7. Bij uitvoering van de opdracht is PEER Professional Excellence niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan persoonlijke eigendommen.
16.8. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit deze algemene voorwaarden.
16.9. PEER Professional Excellence is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

17. Toepasselijk recht

17.1. Op elke overeenkomst tussen opdrachtgever en PEER Professional Excellence is Nederlands recht van toepassing.

18. Geschillenregeling

18.1. Indien er sprake is van een geschil tussen partijen, kan een externe vertrouwenspersoon worden gevraagd om te assisteren bij het tot stand brengen van een regeling van het geschil. Een opdracht daartoe dient door beide partijen gezamenlijk aan de vertrouwenspersoon te worden verstrekt en heeft het uitdrukkelijke doel om partijen tot overeenstemming te brengen. De besluitvorming ligt evenwel in handen van partijen.
18.2. De kosten van inschakeling van de vertrouwenspersoon komen in het geval van bemiddeling gelijkelijk voor rekening van partijen. In het geval van counseling worden de kosten van inschakeling van de vertrouwenspersoon niet in rekening gebracht.
18.3. Geschillen welke ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, kunnen, al dan niet na tussenkomst van de vertrouwenspersoon, worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam of, indien partijen daaraan gezamenlijk de voorkeur geven, worden voorgelegd aan één of meer mediators.
18.4. Er is sprake van een geschil als bedoeld in 19.4 indien één van beide partijen dit in een aangetekend schrijven aan de wederpartij stelt.

19. Overmacht

19.1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop PEER Professional Excellence geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor PEER Professional Excellence niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Ziekte van één of meerdere trainers/coaches/adviseurs wordt daaronder begrepen.
19.2. PEER Professional Excellence heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere)nakoming verhindert, intreedt nadat PEER Professional Excellence haar verbintenis had moeten nakomen.
19.3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van PEER Professional Excellence opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door PEER Professional Excellence niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
19.4. Indien PEER Professional Excellence bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

20. Slotbepaling

20.1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden Nederland onder nummer PEER Professional Excellence.
20.2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige opdracht.