Disclaimer

1) Akkoordverklaring

Het openen en doorbladeren (‘browsen’) van de website van PEER Professional Excellence of het gebruiken en/of downloaden van informatie van voornoemde website betekent dat u akkoord gaat met de hieronder omschreven Gebruiksvoorwaarden.

2) Doel van de website

Alle informatie en materialen, met inbegrip van doch niet beperkt tot software, teksten, data, grafische voorstellingen, afbeeldingen, geluiden, video’s, logo’s, iconen of htmlcode, (de ‘Content’) die zich op de website van PEER Professional Excellence bevinden, worden uitsluitend ter beschikking gesteld voor informatieve doeleinden en dienen niet te worden geïnterpreteerd als een commerciële aanbieding, een licentie of een advies-, vertrouwens- of professionele relatie tussen u en PEER Professional Excellence. De Content van deze site dient niet te worden beschouwd als een vervanging van uw onafhankelijk onderzoek. De Content op deze website kan betrekking hebben op producten of diensten die in uw land niet leverbaar zijn.

3) Links naar websites van derden

Koppelingen naar websites van derden worden uitsluitend aangeboden uit oogpunt van gebruikersgemak en impliceren niet dat PEER Professional Excellence de gelinkte sites goedkeurt of onderschrijft, zelfs al bevatten deze sites het logo van PEER Professional Excellence, aangezien PEER Professional Excellence geen zeggenschap heeft over de inhoud van dergelijke sites. Derhalve kan PEER Professional Excellence niet verantwoordelijk worden gesteld voor de Content van gelinkte sites of de links die zich daarop bevinden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PEER Professional Excellence is het u niet toegestaan op een website een koppeling naar een pagina van de website van PEER Professional Excellence te creëren, en u onderkent dat het koppelen van de website van PEER Professional Excellence aan andere websites (‘framing’) of soortgelijke handelingen verboden zijn.

4) Intellectueel eigendom

Deze website wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten en is het exclusieve eigendom van PEER Professional Excellence. De Content op deze website wordt beschermd door intellectueel eigendomsrecht en blijft eigendom van PEER Professional Excellence of derden. U mag de Content gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden overeenkomstig de wettelijke bepalingen met betrekking tot intellectueel eigendomsrecht. Ieder ander gebruik of andere wijziging van de Content op de website van PEER Professional Excellence zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PEER Professional Excellence is verboden.

5) Garantie en aansprakelijkheid

De Content op de website van PEER Professional Excellence wordt verstrekt «AS IS» en zonder enige garantie, zulks voor zover toegestaan ingevolge toepasselijke wetgeving. Hoewel PEER Professional Excellence redelijkerwijs alles in het werk zal stellen om betrouwbare Content via de website van PEER Professional Excellence te verstrekken, garandeert PEER Professional Excellence niet dat deze website vrij is van onnauwkeurigheden, fouten en/of omissies, virussen, worms, Trojaanse paarden en dergelijke of dat de Content op deze website zich leent voor uw specifieke gebruik of up-to-date is, en PEER Professional Excellence behoudt zich het recht voor de Content op ieder gewenst moment zonder kennisgeving te wijzigen. PEER Professional Excellence geeft geen enkele garantie voor enig resultaat verkregen door middel van het gebruik van enig onderdeel van de Content op deze website. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie. De Content op deze site vormt geen uitbreiding of aanpassing van de eventueel als gevolg van een contractuele relatie met PEER Professional Excellence op u van toepassing zijnde garantie. PEER Professional Excellence is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of bijkomende schade, met inbegrip van doch niet beperkt tot winstderving of verlies van inkomsten, onderbreking van de bedrijfsvoering en/of gegevensverlies als gevolg van of in verband met het gebruik van, het onvermogen tot gebruik van, of het als uitgangspunt gebruiken van de Content op deze site of een gelinkte site.

6) Gegevensbescherming – cookies

De mogelijkheid bestaat dat wij, in de toekomst, bepaalde persoonsgegevens, zoals uw naam, privé-adres of zakenadres en e-mailadres, nodig zullen hebben. Op de site van PEER Professional Excellence wordt gebruikgemaakt van zogenaamde ‘cookies’ om het Internetverkeer van gebruikers vast te leggen. Een cookie is een gegevenselement dat door een website naar uw browser kan worden gezonden, waarna dit door uw browser in uw systeem kan worden opgeslagen.

7) Gebruikersreacties

PEER Professional Excellence is op geen enkele wijze verplicht de informatie die u naar de website van PEER Professional Excellence stuurt te controleren. U garandeert dat alle informatie, Materialen (onder de term ‘Materialen’ worden begrepen alle projecten, bestanden of andere aanhangsels die naar ons worden verzonden) en reacties anders dan persoonsgegevens die u via de website naar PEER Professional Excellence verstuurt geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of enige andere toepasselijke wet. Dergelijke informatie, Materialen of reacties zullen als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten worden behandeld. Door het inzenden van informatie, Materialen of reacties geeft u PEER Professional Excellence een onbeperkte en onherroepelijke licentie dergelijke informatie, Materialen of reacties, met inbegrip van alle daaraan ten grondslag liggende ideeën, concepten en knowhow, te gebruiken, uit te voeren, af te beelden, aan te passen en te verzenden. PEER Professional Excellence behoudt zich het recht voor dergelijke informatie, Materialen of reacties te gebruiken op iedere door PEER Professional Excellence wenselijk geachte wijze.

8) Toepasselijk recht

Op alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Dergelijke geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht. Ingeval een bepaling van de Gebruiksvoorwaarden door een rechtbank onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal dit de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet laten.

9) Wijzigingen van de Gebruiksvoorwaarden

PEER Professional Excellence behoudt zich het recht voor de Gebruiksvoorwaarden ingevolge welke deze website wordt aangeboden op ieder gewenst moment en zonder kennisgeving te wijzigen. Wanneer u gebruik maakt van deze site bent u automatisch gebonden aan deze wijzigingen en behoort u de Gebruiksvoorwaarden regelmatig door te lezen.