Privacybeleid

PEER Talent Development B.V., gevestigd aan Barwoutswaarder 41A 3449 HH Woerden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://peer-pe.com/
Barwoutswaarder 41A
3449 HH Woerden
+31 348 820 393

De Functionaris Gegevensbescherming van PEER Talent Development B.V. is R. Bresser.
Zij is te bereiken via info@peer-pe.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

PEER Talent Development B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens (indien u particulier gebruik maakt van onze diensten, anders gebruiken wij de bedrijfsgegevens)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer (indien u particulier gebruik maakt van onze diensten, anders gebruiken wij de bedrijfsgegevens)

Voor het gebruik van fotomateriaal waar u op te zien bent, zullen wij altijd vooraf toestemming aan u vragen. Indien u geen toestemming geeft, zullen wij dit materiaal niet plaatsen of anders direct verwijderen.

PEER Talent Development B.V. levert geen diensten aan personen van 16 jaar en jonger. Als u er van overtuigd bent dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@peer-pe.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

PEER Talent Development B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om diensten aan u te leveren
 • Promotie / marketing doeleinden

Geautomatiseerde besluitvorming

PEER Talent Development B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van PEER Talent Development B.V.) tussen zit.

PEER Talent Development B.V. gebruikt – naast de MS Office programma’s – de volgende computerprogramma’s of -systemen: HR Organizer. HR Organizer is onze online assessment tool, geleverd door HR Organizer. De gegevens die daarin opgeslagen worden betreffen naam, e-mailadres en assessment uitslagen. Zie verderop voor de afspraken die wij maken met derden over het gebruik van persoonsgegevens.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

PEER Talent Development B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Naam, adres, e-mailadres en eventueel bankgegevens > in het kader van facturatie : zolang het nodig is om het facturatie proces af te ronden en het boekjaar af te sluiten.
 • Naam, e-mailadres, telefoonnummer en uitslagen van online testen > in het kader van assessments: 2 jaar na afronding van het traject, om eventueel later nog rapporten toe te kunnen sturen indien gewenst door klant.
 • Naam, e-mailadres, telefoonnummer > in het kader van overige gevallen : gedurende de trajecten die wij doorlopen + 1 jaar voor eventuele evaluatie doeleinden.
 • Fotomateriaal > in het kader van vastlegging van de leermomenten (onderdeel van onze diensten) : dit delen wij met u en zullen wij na twee jaar verwijderen
 • Fotomateriaal > in het kader van promotie doeleinden of marketing : gedurende de periode dat dit gebruikt wordt. Daarna wordt het materiaal direct verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

PEER Talent Development B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. PEER Talent Development B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

De partijen die in contact komen met uw gegevens zijn:
Lansigt Accountants en Belastingadviseurs : ten behoeve van de boekhouding.
HR Organizer: ten behoeve van de online assessments en alleen indien deze onderdeel zijn van onze dienstverlening aan u.

Cookies

PEER Talent Development B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PEER Talent Development B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@peer-pe.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

PEER Talent Development B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

PEER Talent Development B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@peer-pe.com